องค์การบริหารส่วนตำบล ยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์